Our Team

Board of Members

Ishwari-Bahadur-Thapa

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Iswari Bahadur Thapa –   Founder Chairman

2

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Vishnu Bahadur Pantha-  Vice Chairman

Bhola-Ram-KC

 

 

 

 

 

Mr. Bhola Ram KC – Secretary

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Mrs. Rupa Adhikari- Treasurer

 

Babita-Thapa

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Babita Thapa – Member

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Manchip – International Coordinator

Mr. Ram Karki – Legal Advisor